WIJZIGINGEN 2018

NIEUWS

 

Met ingang van 1 januari 2018 gaat er het nodige veranderen in de wetgeving rondom persoonlijke financiering. Wij hebben de grootste veranderingen voor u op een rijtje gezet en omschreven. Klik op het onderwerp voor meer informatie:

 

Nieuw huwelijksvermogensrecht

per januari 2018

 

Wet beperking gemeenschap

van goederen.

 

Erfenissen en Schenkingen

 

Belangrijkste wijzigingen hypotheken 2018

 

Eigen Woningforfait

en het regeerakkoord

 

Waarom?

Nu niet in lijn internationale gebruiken.

 

Verouderd:

 • Geen bescherming tegen voorhuwelijkse schulden van partner
 • Uitsluitingsclausule om te voorkomen dat erfenis of schenking niet in gemeenschap valt.
  Het wetsvoorstel in op 28 maart 2017 aangenomen en het nieuwe systeem wordt 1 januari 2018 doorgevoerd.

 

Hoe is het nu?

 • Huwelijk in 2017, zonder huwelijkse voorwaarden…
 • Huwelijksgoederengemeenschap
 • Alles is van beide partners samen

 

Uitzonderingen:

 • Verknochte goederen
 • Erfenissen en schenkingen onder uitsluiting
 • Pensioenaanspraken

 

Hoe wordt het?

 • Hetgeen partners gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen opbouwen valt in de gemeenschap
 • Voorhuwelijks vermogen valt buiten de gemeenschap
 • Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap
 • Gemeenschappelijk voorhuwelijks vermogen valt in de gemeenschap
 • Inwerkingtreding 1 januari 2018
 • Geldt alleen voor nieuwe huwelijken
 • IE nu in GVG is gehuwd blijft in GVG gehuwd
 • Het nieuwe recht raakt bestaande huwelijken niet

De beide stelsels zullen dus enkele decennia lang naast elkaar bestaan. Hoe meer tijd verstrijkt hoe minder echtparen van voor 2017 er zijn.

Tot en met 2017 worden erfenissen en schenkingen met een uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap van goederen gehouden, vanaf 2018 vallen deze zaken automatisch buiten de gemeenschap. Is dit niet wenselijk dan dient men na januari een insluitingsclausule op te nemen om ze in de gemeenschap van goederen te laten vallen.

 

Als we nu met iemand trouwen in gemeenschap van goederen dan krijgen de bezittingen, maar ook de schulden erbij. Dat alles wordt gemeenschappelijk. Trouwen we na 1 januari 2018 blijven de voorhuwelijkse bezittingen en schulden bij de partner die ze inbracht.

 

We krijgen met de beperkte gemeenschap van goederen te maken met 3 vermogens:
Privé vermogen partner A, privé vermogen partner B en de gemeenschap van goederen.
Voorbeeld: A en B hebben in 2011 samen een woning gekocht. In 2013 koopt A een auto. A en B gaan trouwen A heeft 50.000,- spaargeld. B ontvangt erfenis zonder uitsluiting.

 

Situatie t/m 2017.

Woning, eventuele hypotheek, spaargeld en auto vallen in de gemeenschap van goederen door boedelmenging. Omdat de erfenis zonder uitsluiting verkregen is valt ook deze in de gemeenschap. Er zijn geen privé vermogens, alleen gemeenschappelijk vermogen.

 

Situatie t/m/ 2018.

De gezamenlijke woning (en hypotheek) valt in de beperkte gemeenschap van goederen. Spaargeld en auto zijn voorhuwelijks vermogen en blijven van A. De erfenis valt in het privé vermogen van B.

 

Twee-verdieners kunnen meer lenen.

In 2017 wordt van het laagste inkomen nog 60% meegenomen ter bepaling van de maximale hypotheek, volgend jaar wordt dat 70%.

 

Maximale hypotheek op basis waarde onderpand daalt.

Mag je dit jaar nog 101% van de waarde van de woning lenen, volgend jaar wordt dat 100%, dat betekent meer eigen middelen.

 

De kostengrens Nationale Hypotheekgarantie wordt verhoogd.

De kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie is dit jaar nog 245.000, dat wordt volgend jaar 265.000,-. Je mag volgend jaar 100% van de koopsom lenen, dat wil zeggen dat de woning niet duurder mag zijn dan 265.000,-.

 

Maximum tarief hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd.

Het percentage renteaftrek voor de hogere inkomens(boven de 67.000,-) wordt verlaagd met o,5% per jaar.

 

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld verlaagd

Er was al besloten om in de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheeklasten mogen aftrekken in stapjes over meerdere jaren te verlagen. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo waarin deze verlaging plaatsvindt te versnellen. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:

2019    49%
2020   46%
2121    43%
2022   40%
2023   36,93%

 

Restschuldfinanciering vervalt.

Tot en met dit jaar mocht de restschuld bij verkoop huidige woning meegefinancierd worden bij aankoop andere woning.  Deze lening moest binnen maximaal 15 jaar afgelost worden en de rente was aftrekbaar. Dit was een echte crisismaatregel, crisis voorbij, maatregel voorbij.

WOZ waarde stijgt
De gemiddelde WOZ waarde stijgt met 5%. Positief is dat huizenprijzen zijn gestegen, negatief dat de belastingen die aan de WOZ gekoppeld zijn ook stijgen.

Eigenwoningforfait: financieel te overzien.

Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de onderwerpen die tot veel publiciteit heeft geleid is het voorstel om de vrijstelling van het eigenwoningforfait af te schaffen. Al snel werd in de media gesproken over ‘aflosboete’. De financiële gevolgen van deze voorgenomen maatregel zijn voor de meeste huiseigenaren echter overzienbaar. In dit artikel geven wij hierover uitgebreidere informatie.

 

Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een belasting over de waarde van uw woning. Deze belasting wordt als volgt berekend: Uitgangspunt is de WOZ-waarde van uw woning. Hierover wordt een bepaald percentage genomen. Bij woningen met een hoge waarde is dit percentage hoger dan bij woningen met een lagere waarde. Ligt de waarde van de woning tussen de € 75.000,00 en € 1.060.000,00 dan bedraagt dit percentage 0,75%. Het voornemen is om dit percentage te verlagen naar 0,6 % Dit bedrag moet u dan als fictief inkomen bij uw belastbaar inkomen optellen. U moet hierover vervolgens belasting betalen.

Heeft u een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,00 dan betekent dit dus, op basis van het huidige tarief van 0,75% dat u op jaarbasis € 1.875,00 bij uw inkomen moet optellen. Betaalt u 37% belasting dan betekent dit dus netto € 693,00 extra belasting alleen omdat u eigenaar bent van een woning.

 

De Wet Hillen

Op 1 januari 2015 is de wet Hillen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat wanneer u een eigen woning heeft, maar geen hypotheekschuld, u een vrijstelling krijgt die even groot is als het bedrag van het eigenwoningforfait. In bovenstaand voorbeeld zou u dus aan de ene kant € 1.875,00 bij uw inkomen moeten optellen. Aan de ander kant krijgt u een vrijstelling van € 1.875,00. Per saldo betaalt u daardoor geen extra belasting omdat u een eigen woning heeft.

Deze regeling geldt ook voor mensen met een kleine hypotheekschuld. Is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt, dan mag u het bedrag salderen. Wij laten dit met een voorbeeld zien: Stel dat u voor uw eigen woning € 1.200,00 eigenwoningforfait moet aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000,00 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200,00.

 

Aflosboete

Veel burgers hebben deze maatregel in 2005 ervaren als een stimulans om hun hypotheek versneld af te lossen. Velen zijn boos dat, nu zij dit gedaan hebben, de nieuwe regering het voornemen heeft om de wet Hillen af te schaffen waardoor zij in de toekomst ook het eigenwoningforfait bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. In de media wordt daarom gesproken over ‘aflosboete’.

 

Effecten verdeeld over 30 jaar

De afschaffing van de wet Hillen zal gespreid over een periode van maar liefst 30 jaar gebeuren. Voor iemand met een woning met een waarde van € 250.000,00 en een inkomen van meer dan € 68.000,00 betekent dit in de komende 10 jaar men gemiddeld € 10,- per maand duurder uit is dan nu. Bij ouderen met een klein pensioen is dit gemiddeld € 5,00 per maand.

 

Als financieel adviseur begrijpen wij dat veel mensen boos zijn. Maar kijken wij naar de financiële effecten, dan denken wij dat de effecten voor de meeste van onze relaties op te vangen zijn. Heeft u vragen over de uitwerking van deze maatregel voor uw persoonlijke situatie of maakt u zich toch zorgen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn uw financieel belangenbehartiger en zijn u graag van dienst.

 

2022 © Adviesgroep Nijenhuis